Navigácia

Školský klub detí

pri ZŠ Blatnica

„Aj malá škola môže vychovať veľkých ľudí“

 

          V školskom roku 2017/18 pracujú deti v ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Evy Mackovej.

 

         Výška mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí je  podľa  VZN obce Blatnica platného od 6.10.2008  stanovená na  5 €.

 

          Činnosť ŠKD prebieha v súlade s platným Výchovným programom ŠKD, do ktorého sú implementované všetky tematické oblasti výchovy:

 • ·         vzdelávacia TOV
 • ·         spoločensko-vedná TOV
 • ·         pracovno-technická TOV
 • ·         prírodovedno-environmentálna TOV
 • ·         esteticko-výchovná TOV
 • ·         telovýchovná TOV

 

               Výchovno-vzdelávacie ciele TOV sú rovnomerne rozpracované vo výchovnom pláne a v priebehu školského roka realizované formou jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností:

 • ·         odpočinková
 • ·         rekreačná
 • ·         vzdelávacia (príprava na vyučovanie)
 • ·         spoločensko-vedná
 • ·         pracovno-technická
 • ·         prírodovedná a environmentálna
 • ·         esteticko-výtvarná
 • ·         hudobno-pohybová
 • ·         literárno-dramatická
 • ·         športová a turistická
 • ·         samoobslužná
 • ·         spoločensko-prospešná
 • ·         krúžková

 

     Jednotlivé činnosti sú zaradené do týždenných plánov a denného režimu ŠKD tak, aby bol výchovno-vzdelávací proces zaujímavý, vyvážený a pestrý a splnil hlavný cieľ – vychovať všestranne rozvinutého žiaka. Dôraz sa kladie na rozvoj samostatnosti, pravidelnosti a zodpovednosti v príprave na vyučovanie, na rozvoj čitateľských zručností, na rozvoj sociálnych zručností ako sú ohľaduplnosť, sebaúcta, priateľstvo, odstraňovanie agresívneho správania, na formovanie zdravého životného štýlu, na efektívne využívanie  počítačovej techniky a mediálnych komunikačných prostriedkov, na kvalitné a zmysluplné využívanie voľného času. Podporujeme  snahu detí pracovať v záujmových útvaroch a vzdelávať sa v jednotlivých umeleckých odboroch S UŠ kláštor pod Znievom , ktoré pracujú na škole v popoludňajších hodinách.

     Deti sa v rámci činnosti ŠKD pravidelne zúčastňujú turistických a cykloturistických vychádzok do blízkeho okolia školy a obce. Svoje vedomosti a všeobecný rozhľad si rozvíjajú vo vedomostných kvízoch: Hádankovo, Čítam, čítaš, čítame, Superkvíz, 100 otázok o prírode. Počas roka je zrealizovaných niekoľko zábavných popoludní a projektových týždňov: Šarkaniáda, Tekvičkománia, Pexesománia,  Sánkarské preteky, Ako vzniká kniha, Naša Maša, Po stopách Izabely Textorisovej, Turčianske povesti, Rýchla rota – čistenie prírody od odpadkov, Liečivé byliny z Blatnickej doliny, spoločné hlasné čítanie z detskej literatúry podľa výberu detí, návšteva obecnej knižnice, Školympiáda. Deti môžu rozvíjať svoj spevácky, tanečný a herecký talent  prácou vo folklórnom súbore  Bodliačik, ktorý sa venuje nácviku kultúrnych programov  na rôzne príležitosti počas roka. (EM).

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Blatnica
  č. 310, 038 15 Blatnica
 • +421 x 43 4948 225

Fotogaléria